Your Cart

Χορηγία Υψους €50,000 Για Την Ψηφιακή Αναβάθμιση Της Επιχείρησης Σου

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης Των Επιχειρήσεων

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης Των Επιχειρήσεων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης Των Επιχειρήσεων στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

1. Δικαιουχοι

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα.

2. Ορια Επιλεξιμου Προϋπολογισμου & Ποσοστο Χρηματοδοτησης

* Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση).
** Η ημερομηνία λήξης του σχεδίου είναι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ (ακόμη να ανακοινωθεί) ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Ανώτατο Όριο

Ελάχιστο Όριο

Χρηματοδότηση

Δημόσια Δαπάνη

Μεταποίηση (Τομέας C*) €50.000 

Άλλες δραστηριότητες €40.000

€5.000

50% του συνολικού εγκεκριμένου

προϋπολογισμού της πρότασης

€4,5 εκατομύρια

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Φάσεις Υλοποίησης Έργου

Πιστοποιηθέν Έργο

Δημόσια Χρηματοδότηση

Α Φάση

Υπογραφή Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης

Προκαταβολή που θα καλύπτει μέχρι 40% της εγκριμένης δημόσιας ενίσχυσης

Β Φάση

Μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου του έργου

Χορηγία επί του επιλέξιμου κόστους που υλοποιήθηκε και πιστοποιήθηκε

4. Περιγραφη Επιλεξιμων Δαπανων

1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση όπως:

 • προμήθεια εξοπλισμού δικτύου (Routers, Firewalls, WAFs, Load Balancers),
 • Εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers), Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), Gateways, UPS κ.ά.
 • Άλλος ειδικός εξοπλισμός όπως bar code readers, ανάλογα με τις ανάγκες και την δραστηριότητα της επιχείρησης.

2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ OFF THE SHELF ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ένα λογισμικό off-the-shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά. Το Σχέδιο καλύπτει αγορά άδειας χρήσης και εγκατάστασης σε υπολογιστή του χρήστη ή/και άδεια χρήσης μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud) ή/και SaaS.

3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

1.Λογισμικά/ Συστήματα προγραμματισμού όπως:

 • ERP (Enterprise Resource Planning),
 • HRMS (Human Resources Management System),
 • CRM (Customer Relationship Management),
 • BI ( Business Intelligence),
 • ECM (Enterprise Content Management),
 • DMS (Document Management System),
 • BPM (Business Process Management),
 • RPA (Robotics Process Automation),
 • Εξειδικευμένη Εφαρμογή (Be-spoke-Software Development),
 • Ηλεκτρονικό Κατάστημα,
 • Βιομηχανική ψηφιοποίηση,
 • e-Invoicing ( Ηλεκτρονική τιμολόγηση),
 • Data Analytics,
 • Ασφαλείς πληρωμές κ.α.

2.Υπηρεσίες σε σχέση με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως:

 • Παραμετροποίηση Λογισμικού,
 • Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος),
 • Εγκατάσταση,
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • κ.ά.

Σημειώνεται ότι η αγορά λογισμικών μπορεί να υλοποιηθεί με αγορά υπηρεσιών ή με ενοικίαση εφαρμογής σε υπολογιστικό νέφος (κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες).

4. ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

1.Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης όπως:

 • ψηφιακή διαφήμιση/ προώθηση (digital marketing),
 • παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media),
 • δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας,
 • δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κ.ά. καθώς και δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα Ψηφιακής Ασφάλειας (π.χ. ISO27001) ή/και Ψηφιακής Λειτουργικότητας. Για την καταβολή της χορηγίας θα πρέπει να παρουσιάζεται και το Παραστατικό Πιστοποίησης ή Διαπίστευσης (από Διαπιστευμένο Φορέα).
 • Δαπάνες Συμβούλων/ Μελετητών για:
  α) την ανάλυση των αναγκών του αιτητή και τη σωστή καθοδήγηση για υιοθέτηση της βέλτιστης λύσης όσον αφορά τη ψηφιακή αναβάθμιση και
  β) την ετοιμασία για υποβολή ή/και συνολική διαχείριση της αίτησης Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για την κατηγορία σε Σύμβουλους/ Μελετητές ανέρχεται στα €600. Τονίζεται ότι ο Σύμβουλος/ Μελετητής δεν μπορεί να είναι πάροχος/ προμηθευτής των προϊόντων/ υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην επενδυτική πρόταση.

5. Πως Μπορει Να Σας Βοηθησει Η DC-GAP

📌 Αναλαμβάνουμε όλη την γραφειοκρατία.
Ετοιμασία, κατάθεση και παρακολούθηση της αίτησης στο Υπουργείο μέχρι και την έγκριση της.

📌 Η DC-GAP έχει πολύχρονη εμπειρία σε σύχρονα και εξειδικευμένα συστήματα πληροφορικής. Διαθέτουμε τεράστια γκάμα σε προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία είναι επιχορηγημένα από το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης Των Επιχειρήσεων όπως:

1. Εξοπλισμός

✅ Laptops
✅ Desktop PCs
✅ Monitors
✅ Projectors
✅ Networking
✅ Servers
✅ UPS
✅ Routers
✅ Firewalls

2. Off The Shelf Software

✅ Office 365
✅ Antivirus
✅ Billing
✅ CRM
✅ ERP

3. Λογισμικά

✅ Hosting
✅ Τεχνική Υποστήριξη
✅ Backup of data
✅ Cloud Servers
✅ Κατασκευή Εshop
✅ Αναβάθμιση ιστοσελίδας
✅ Παραμετροποίηση λογισμικού
✅ Εγκατάσταση
✅ Εκπαίδευση προσωπικού
✅ Μεταφορά δεδομένων

4. Αλλες Υπηρεσίες

✅ Ψηφιακή Ασφάλεια
✅ Σύμβουλοι
✅ Εκπαίδευση
✅ Cloud Servers
✅ Digital Marketing
✅ Ψηφιακή Διαφήμιση

5. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η υποβολή αιτήσεων για το παρόν σχέδιο αλλά αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα. Πιθανόν κάποια από τα ποσά της χορηγίας που αναφέρονται πιο πάνω να αλλάξουν. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλάγές. Μπορείτε όμως να δηλώστε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στο σχέδιο προκαταρκτικά ώστε να γίνει καλύτερος προγραμματισμός γιατί θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε τις ανάγκες τις επιχείρησης σας και να δούμε πως μπορούμε να βοηθήσουμε.

  Τα πιο κάτω επιχορηγούνται από το σχέδιο. Παρακαλώ επιλέξτε για ποιές υπηρεσίες ενδιαφέρεστε.

  Με αυτή τη φόρμα συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μάθετε περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου

  6. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ

  1️⃣ Επιλέξτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και πατήστε ‘Add to Quote’ για να πάρετε την προσφορά μας στο email σας.
  2️⃣ Για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν βρήκατε στην σελίδα μας, ζητήστε τα στην φόρμα αποστολής μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα.
  3️⃣ Για να επικοινωνήσετε μαζί μας πατήστε εδώ ή κάτω δεξιά μέσω Messenger.

  We Delivery All Over Cyprus

  Customer Service

  Online Support

  Secure Checkout